Cung cấp bàn ghế hội trường cho phòng họp lớn của Trung tâm Hành chính thành phố


Cung cấp bàn ghế cho hội trường lớn của Trung tâm Hành chính thành phố


Cung cấp bàn ghế cho các phòng họp của Trung tâm Hành chính thành phố

Cung cấp bàn ghế cho các phòng họp của Trung tâm Hành chính thành phốCung cấp bàn ghế cho các phòng họp của Trung tâm Hành chính thành phố

Cung cấp bàn ghế tiếp khách cho phòng khánh tiết của Trung tâm Hành chính thành phố


Cung cấp bàn ghế tiếp khách cho phòng khánh tiết của Trung tâm Hành chính thành phố