Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa sân vườn Trung tâm chăm sóc người có công