Thi công xây dựng công trình: KHU LƯU XÁ THANH NIÊN LÀNG TRẺ EM SOS TP QUY NHƠN

Chủ đầu tư: Làng trẻ em SOS TP QUY NHƠN.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018