Thi công xây dựng Trụ sở tiếp công dân Tỉnh Bình Định