Thi công xây dựng công trình: Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn Bình Định