Thi công xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Ngô Lê Tân (Huyện Phù Cát).

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017