Công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DDCN Bình Định

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020