Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

Thời gian thực hiện: 03/2018