Tư vấn thiết kế công trình: NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN LỰC HOÀI ÂN