Ngày 29/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1431/SXD-QLXD&VL v/v thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD v/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Ngày 29/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1431/SXD-QLXD&VL, theo đó đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng:

Thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các nhóm sản phẩm được quy định tại danh mục của QCVN 16:2017/BXD, cụ thể:

- Nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho bê tông và xi măng.

- Nhóm sản phẩm kính xây dựng.

- Nhóm sản phẩm Gạch, đá ốp lát.

- Nhóm sản phẩm cát xây dựng.

- Nhóm sản phẩm vật liệu xây (gạch đất sét nung, gạch bê tông).

- Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác (tấm lợp amiang, ống nhựa, sơn…)

Thời gian thực hiện chậm nhất đến hết năm 2018, nếu quá thời gian này, đối với các đơn vị chưa thực hiện Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định.

 2. Đối với các Ban Quản lý dự án, các Chủ đầu tư công trình xây dựng:

 Trước khi đưa các sản phẩm vật liệu xây dựng vào sử dụng cho công trình, phải tổ chức kiểm tra chất lượng các loại vật liệu xây dựng, thông qua chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, háng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Nội dung văn bản 1431/SXD-QLXD&VL