Tư vấn giám sát công trình: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG